แสดงรายการเอกสารดาวน์โหลด

<<== กลับไปหน้าก่อน...
ชื่อเอกสาร : การติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ในระบบ eMENSCRการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ในระบบ eMENSCR แจ้งให้หน่วงานดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานผล ตั้งแต่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2562
เอกสารประกอบ 1


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4
ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง เมืองเชียงราย
เชียงราย รหัสไปรษณีย์: 57000
โทรศัพท์: 053719916 โทรสาร: 053719916
อีเมล์ : moereo16@gmail.com