ข้อมูลปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทำเนียบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4นายประเสริฐ บุญเรือง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ