ข้อมูลการติดต่อสำนักงาน

ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4
ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง เมืองเชียงรายเชียงราย รหัสไปรษณีย์: 57000
โทรศัพท์: 053719916 โทรสาร: 053719916
อีเมล์ : moereo16@gmail.com