ข่าว Enews SDG 4 ศธภ.16

ขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ (ระดับภาค)

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 1220 ครั้ง ]


ขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ (ระดับภาค) ขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ (ระดับภาค) ขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ (ระดับภาค) ขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ (ระดับภาค)

โดย : ผู้ดูแลระบบ


          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายที่ ๔ (SDG 4 ) การศึกษาที่มีคุณภาพและโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 2 จัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ในส่วนของประเทศไทย (SDG 4 National Indicators) และทบทวน Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายที่ยั่งยืนด้านการศึกษา กิจกรรมที่ 3 จัดทำต้นแบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา (SDG 4 Data Collection and Visualization Prototype) กิจกรรมที่ 4 นำร่องขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพื้นที่ SDG 4 LAB ในพื้นที่ต้นแบบ 6 จังหวัด                                                                             

    ขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ (ระดับภาค) ขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ (ระดับภาค) ขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ (ระดับภาค) ขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ (ระดับภาค)